ili wearable translator เครื่องแปลภาษาพกพา

การสื่อสารภาษาต่างประเทศจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อบริษัท Logbar ประเทศญี่ปุ่นได้ผลิต ili wearable translator เครื่องแปลภาษาพกพา…

Read more