Grand Mercure Roxy

สิงคโปร์มีย่านเมืองเก่าแห่งหนึ่งเรียกว่า Katongยังคงร่องรอยวัฒนธรรมเปอรานากัน อันหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจีน-มาเลย์ ซึ่งอพยพมาจากอินโดนีเซียสู่สิงคโปร์ ปีนัง และมะละกา โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ร็อกซี่…

Read more